คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
เลขที่คำสั่งกรม เรื่อง
2652/2562 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้เงิน รหัสผ่าน (บัตรแบบ P) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง
2224/2562 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินค่าเช่าบ้านราชการ และการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
2022/2562 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การจ่ายเงินยืมราชการโดยบัตรเครดิตราชการ
2021/2562 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2020/2562 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2019/2562 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2018/2562 มอบอำนาจให้หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2017/2562 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2016/2562 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2015/2562 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
2014/2562 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การเงินยืมราชการ การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
1728/2562 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1493/2562 มอบอำนาจให้หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวกปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5164/2561 มอบอำนาจการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา
4831/2561 มอบอำนาจการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4645/2561 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ในการอนุมัติจัดโครงการตามแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4343/2561 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ P) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง
4033/2561 แต่งตั้งข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน (Bulk Payment) ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และการนำเงินส่งคลัง (GFMIS)
3644/2561 มอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ การสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวและการลงนามในหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา)
3195/2561 มอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการและการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 1465/2561 แก้ไขเพิ่มเติมมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
 1453/2561 มอบอำนาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
1206/2561 มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
1204/2561 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุมัติการจ่ายเงินบูรณะทรัพย์สิน อนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการ และอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
767/2561 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ A) และสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง
741/2561 มอบหมายการลงนามรับรองความถูกต้องในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและ/หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
184/2561 มอบอำนาจในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
3831/2560 มอบอำนาจการออกคำสั่งการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
2510/2560 แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินยืม การสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ กำหนดวงเงินและระยะเวลาในการใช้บัตรเครดิต และการอนุมัติการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
2488/2560 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 247/2560 มอบหมายการลงนามในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2672/2559 มอบอำนาจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการ
 2191/2559 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินยืม การสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ กำหนดวงเงินและระยะเวลาในการใช้บัตรเครดิต และอนุมัติการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
 1156/2559 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรมปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
 1161/2555 มอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 1496/2556 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามในหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน
 1304/2556 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการลงนามในหนังสือแจ้งการโอนเงินและการชำระหนี้สิน
 1251/2556 มอบหมายผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตรา
180/2550 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
 13947_29.08.49 การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด