ฝ่ายบัญชี
หนังสือเวียน

22 ธันวาคม 2564

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.503/ว 24476 แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 22 ธ.ค. 2564 503_24476_64
0901.503/ว 23875 การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 ธ.ค. 2564

501_23875_64

แบบ-1

แบบ-2

แบบ-3

0901.503/ว 23367 การตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 7 ธ.ค. 2564 503_23367_64
0901.503/ว 20898 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 พ.ย. 2564 503_20898_64
0901.503/ว 16037 ขอให้รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ.2564 27 ส.ค. 2564 503_16037_64
0901.503/ว 14648 ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 4 ส.ค. 2564 503_14648_64
0901.503/ว 6788 ขอให้ตรวจสอบเงินประกันสัญญา 30 มี.ค. 2564 503_6788_64
0901.503/ว 4688 การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 มี.ค. 2564

503_4688_64_1

503_4688_64_2

0901.503/ว 2347 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2563 3 ก.พ. 2564 503_2347_64