ฝ่ายพัฒนาระบบ
หนังสือเวียน

14 มิถุนายน 2562

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.502/12799 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ การสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการลงนามในหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา) 13 มิ.ย. 2562 502_12799_62
0901.502/12697 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินค่าเช่าบ้านราชการ และการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 12 มิ.ย. 2562 502_12697_62
0901.502/10476 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การจ่ายเงินยืมราชการโดยบัตรเครดิตราชการ 16 พ.ค. 2562 502_10476_62
0901.502/10475 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10475_62
0901.502/10474 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10474_62
0901.502/10473 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10473_62
0901.502/10472 มอบอำนาจให้หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10472_62
0901.502/10471 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10471_62
0901.502/10470 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10470_62
0901.502/10469 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา 16 พ.ค. 2562 502_10469_62
0901.502/10468 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การเงินยืมราชการ การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ 16 พ.ค. 2562 502_10468_62
0901.502/9060 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 26 เม.ย. 2562 502_9060_62
0901.502/7822 มอบอำนาจให้หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวกปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 9 เม.ย. 2562 502_7822_62