ฝ่ายพัฒนาระบบ
หนังสือเวียน

28 พฤศจิกายน 2562

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.502/26396 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการลงนามในหนังสือแจ้งการจ่ายเงินและการชำระหนี้สิน 25 พ.ย. 2562 502_26396_62
0901.502/25962 แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน (Bulk Payment) ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และการนำเงินส่งคลัง (GFMIS) 20 พ.ย. 2562 502_25962_62
0901.502/23829 แนวทางปฏิบัติสำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพนักงานจากบุคคลภายนอก (TOR) 21 ต.ค. 2562 502_23829_62
0901.502/23456 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ A) และสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 16 ต.ค. 2562 502_23456_62
0901.502/23455 มอบหมายสิทธฺการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบP) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 16 ต.ค. 2562 502_23455_62
0901.502/23369 แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน (Bulk Payment) ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และการนำเงินส่งคลัง (GFMIS) 15 ต.ค. 2562 502_23369_62
0901.502/21996 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 30 ก.ย. 2562 502_21996_62
0901.502/17372 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินฝากเพื่อบรูณะทรัพย์สิน 7 ส.ค. 2562 502_17372_62
0901.502/16214 แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน (Bulk payment) ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และการนำเงินส่งคลัง (GFMIS) 24 ก.ค. 2562 502_16214_62
0901.502/15919 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ A) และสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 21 ก.ค. 2562 502_15919_62
0901.502/13729 มอบหมายผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตรา 24 มิ.ย. 2562 502_13729_62
0901.502/13605 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้เงิน รหัสผ่าน (บัตรแบบ P) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 21 มิ.ย. 2562 502_13605_62
0901.502/12799 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ การสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการลงนามในหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา) 13 มิ.ย. 2562 502_12799_62
0901.502/12697 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินค่าเช่าบ้านราชการ และการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 12 มิ.ย. 2562 502_12697_62
0901.502/10476 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การจ่ายเงินยืมราชการโดยบัตรเครดิตราชการ 16 พ.ค. 2562 502_10476_62
0901.502/10475 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10475_62
0901.502/10474 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10474_62
0901.502/10473 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10473_62
0901.502/10472 มอบอำนาจให้หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10472_62
0901.502/10471 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10471_62
0901.502/10470 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 พ.ค. 2562 502_10470_62
0901.502/10469 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา 16 พ.ค. 2562 502_10469_62
0901.502/10468 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การเงินยืมราชการ การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ 16 พ.ค. 2562 502_10468_62
0901.502/9060 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 26 เม.ย. 2562 502_9060_62
0901.502/7822 มอบอำนาจให้หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวกปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 9 เม.ย. 2562 502_7822_62