ฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือเวียน

23 กรกฎาคม 2564

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.501/ว 14037 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 3) 22 ก.ค. 2564 501_14037_64
0901.501/ว 13605 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ของเดือนกรกฎาคม 2564 16 ก.ค. 2564 501_13605_64
0901.501/ว 13604 ขอส่งสำเนาหนังสือ (ที่ ทส 0201.5/ว 2192 ลว. 12 กรกฎาคม 2564) 16 ก.ค. 2564 501_13604_64
0901.501/ว 13182 ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 9 ก.ค. 2564 501_13182_64
0901.501/ว 13181 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 ก.ค. 2564 501_13181_64
0901.501/ว 11578 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 18 มิ.ย. 2564 501_11578_64
0901.501/ว 11577 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 มิ.ย. 2564 501_11577_64
0901.501/ว 11573 เลื่อนแผนการขึ้นระบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 18 มิ.ย. 2564 501_11573_64
0901.501/ว 11185 หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำหรับส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นของรัฐ) 14 มิ.ย. 2564 501_11185_64
0901.501/ว 11182 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณี่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVid – 19)] (ฉบับที่ 3) 14 มิ.ย. 2564 501_11182_64
0901.501/ว 11181 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 14 มิ.ย. 2564 501_11181_64
0901.501/ว 10605 การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน 2 มิ.ย. 2564 501_10605_64
0901.501/ว 10604 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 2 มิ.ย. 2564 501_10604_64
0901.501/ว 10603 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) 2 มิ.ย. 2564 501_10603_64
0901.501/ว 10602 แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล 2 มิ.ย. 2564 501_10602_64
0901.501/ว 9935 หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 พ.ค. 2564 501_9935_64
0901.501/ว 9864 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19 พ.ค. 2564 501_9864_64
0901.501/ว 9732 ประกาศกระทรวการคลัง เรื่อง มาตราฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 18 พ.ค. 2564 501_9732_64
0901.501/ว 8670 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 29 เม.ย. 2564 501_8670_64
0901.501/ว 8547 ขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ… 28 เม.ย. 2564 501_8547_64
0901.501/ว 8546 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน 28 เม.ย. 2564 501_8546_64
0901.501/ว 7795 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 เม.ย. 2564 501_7795_64
0901.501/ว 7794 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 16 เม.ย. 2564 501_7794_64
0901.501/ว 7792 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม 16 เม.ย. 2564 501_7792_64
0901.501/ว 7157 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564 2 เม.ย. 2564 501_7157_64
0901.501/ว 6918 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 31 มี.ค. 2564 501_6918_64
0901.501/ว 6917 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 31 มี.ค. 2564 501_6917_64
0901.501/ว 6513 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2) 26 มี.ค. 2564 501_6513_64
0901.501/ว 6025 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 22 มี.ค. 2564 501_6025_64
0901.501/ว 4689 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 8 มี.ค. 2564 501_4689_64
0901.501/ว 4298 การขยายกำหนดเวลาการยื่่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 มี.ค. 2564 501_4298_64
0901.501/ว 4297 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 2 มี.ค. 2564 501_4297_64
0901.501/ว 1305 ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 20 ม.ค. 2564 501_1305_64
0901.501/ว 1086 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 18 ม.ค. 2564 501_1086_64
0901.501/ว 1083 การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 18 ม.ค. 2564 501_1083_64
0901.501/ว 520 การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งราชอาณาจักรภูฏาน 11 ม.ค. 2564 501_520_64
0901.501/ว 518 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 ม.ค. 2564 501_518_64