ฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือเวียน

2 สิงหาคม 2563

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.501/ว 15388 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ของเดือนกรกฎาคม 2563 29 ก.ค. 2563 501_15388_63
0901.501/ว 13943 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 10 ก.ค. 2563 501_13943_63
0901.501/ว 13448 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 2 ก.ค. 2563 501_13448_63
0901.501/ว 13446 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 2 ก.ค. 2563 501_13446_63
0901.501/ว 12703 แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 มิ.ย. 2563 501_12703_63
0901.501/ว 12600 ขอแจ้งการยกเลิกบริการโอนเงิน Bulk Payment ผ่านสาขา KTB Biz at Branch 22 มิ.ย. 2563 501_12600_63
0901.501/ว 11960 แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11 มิ.ย. 2563 501_11960_63
0901.501/ว 11470 วิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 มิ.ย. 2563 501_11470_63
0901.501/ว 11469 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 มิ.ย. 2563 501_11469_63
0901.501/ว 11465 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการ Line Krungthai Connext 4 มิ.ย. 2563 501_11465_63
0901.501/ว 10649 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 25 พ.ค. 2563 501_10649_63
0901.501/ว 10648 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 พ.ค. 2563 501_10648_63
0901.501/ว 10313 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย 19 พ.ค. 2563 501_10313_63
0901.501/ว 10312 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับบผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19 พ.ค. 2563 501_10312_63
0901.501/ว 9673 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] 8 พ.ค. 2563 501_9673_63
0901.501/ว 9591 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 7 พ.ค. 2563 501_9591_63
0901.501/ว 8963 ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐในการเข้าทดสอบระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 เม.ย. 2563 501_8963_63
0901.501/ว 8962 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 27 เม.ย. 2563 501_8962_63
0901.501/ว 8752 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู่ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 23 เม.ย. 2563 501_8752_63
0901.501/ว 8632 การลดหย่อนการออกเงินสมทบ และการขยายกำหนดการยื่นแบบ 22 เม.ย. 2563 501_8632_63
0901.501/ว 8502 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 21 เม.ย. 2563 501_8502_63
0901.501/ว 8501 การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 เม.ย. 2563 501_8501_63
0901.501/ว 8390 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 17 เม.ย. 2563 501_8390_63
0901.501/ว 8386 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 เม.ย. 2563 501_8386_63
0901.501/ว 8216 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (ฉบับที่ 2) 16 เม.ย. 2563 501_8216_63
0901.501/ว 7459 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 3 เม.ย. 2563 501_7459_63
0901.501/ว 6247 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “ออมเพิ่มดี มีแต่ได้” 24 มี.ค. 2563 501_6247_63
0901.501/ว 5556 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมการจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 17 มี.ค. 2563 501_5556_63
0901.501/ว 5178 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 12 มี.ค. 2563 501_5178_63
0901.501/ว 5136 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 11 มี.ค. 2563 501_5136_63
0901.501/ว 4762 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 5 มี.ค. 2563 501_4762_63
0901.501/ว 4504 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ 2 มี.ค. 2563 501_4504_63
0901.501/ว 4503 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2 มี.ค. 2563 501_4503_63
0901.501/ว 4376 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 28 ก.พ. 2563 501_4376_63
0901.501/ว 4375 นำเสนอโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สำหรับสิทธิ์ข้าราชการ 28 ก.พ. 2563 501_4375_63
0901.501/ว 3368 การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กุมภาพันธ์ 2563 19 ก.พ. 2563 501_3368_63
0901.501/ว 2453 การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 4 ก.พ. 2563 501_2453_63
0901.501/ว 1838 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กรมขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0403.2/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 29 ม.ค. 2563 501_1838_63
0901.501/ว 921 ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ และวิธีการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างด้วยวิธีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15 ม.ค. 2563 501_921_63