ฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือเวียน

19 มีนาคม 2562

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.501/6189 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 15 มี.ค. 2562 501_6189_62
0901.501/5701 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 12 มี.ค. 2562 501_5701_62
0901.501/5580 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ 11 มี.ค. 2562 501_5580_62
0901.501/5178 ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง 5 มี.ค. 2562 501_5178_62
0901.501/4471 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.2/ว 3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 70 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 72 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ GFMIS
26 ก.พ. 2562 501_4471_62
0901.501/4440 เตือนให้รายงานค่าจ้างประจำปี 2561 26 ก.พ. 2562 501_4440_62
0901.501/3527 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย 12 ก.พ. 2562 501_3527_62
0901.501/2015 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในพ.ศ.2562 25 ม.ค. 2562 501_2015_62
0901.501/958 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ 15 ม.ค. 2562 501_958_62
0901.501/957 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15 ม.ค. 2562 501_957_62
0901.501/409 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว 560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
2. หนังสือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ที่ รง 0614/ว 000865 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ และวิธีการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ม.ค. 2562 501_409_62