ฝ่ายพัฒนาระบบ
หนังสือเวียน

20 สิงหาคม 2564

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.502/ว 14895 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10 ส.ค. 2564 502_14895_64
0901.502/ว 6688 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 30 มี.ค. 2564 502_6688_64
0901.502/ว 4138 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2 มี.ค. 2564 502_4138_64
0901.502/ว 2216 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2 ก.พ. 2564 502_2216_64
0901.502/ว 189 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การจ่ายเงินยืมราชการ การจ่ายเงินทดรองราชการ การจ่ายเงินยืมราชการโดยบัตรเครดิตราชการ 6 ม.ค. 2564 502_189_64