ฝ่ายบัญชี
หนังสือเวียน

24 ธันวาคม 2561

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.503/30042 แจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 21 ธ.ค. 2561 503_30042_61
0901.503/29898 ขอให้แจ้งข้อมูล และจัดส่งงบเดือนเวลาทำการของพนักงานราชการในสังกัดส่วนกลาง 20 ธ.ค. 2561 503_29898_61
0901.503/29897 ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 20 ธ.ค. 2561 503_29897_61
0901.503/29125 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12 ธ.ค. 2561 503_29125_61
0901.503/29123 รายงานแสดงค่าเสื่อมราคาผ่านเครื่อง GFMIS Terminal 12 ธ.ค. 2561 503_29123_61
0901.503/26917 การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 14 พ.ย. 2561 503_26917_61
0901.503/26211 แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และตรวจสอบการบริหารพัสดุของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 6 พ.ย. 2561 503_26211_61
0901.503/25991 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 พ.ย. 2561

503_25991_61

รหัสกิจกรรมย่อย_2562

0901.503/22435 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 ก.ย. 2561 503_22435_61
0901.503/21489 ขอให้รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ.2561 12 ก.ย. 2561 503_21489_61
0901.503/19318 ขอหารือเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ รายนายภาณุ คงทอง 20 ส.ค. 2561 503_19318_61
0901.503/14931 เปลี่ยนแปลงคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 28 มิ.ย. 2561 503_14931_61
0901.503/10074 ข้อหารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 พ.ค. 2561 503_10074_61
0901.503/8702 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 เม.ย. 2561 503_8702_61
0901.503/3696 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16 ก.พ. 2561 503_3696_61
0901.503/2681 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560 6 ก.พ. 2561 503_2681_61
0901.503/1604 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 23 ม.ค. 2561 503_1604_61
0901.503/1403 การเปลี่ยนสถานพยาบาล 18 ม.ค. 2561 503_1403_61