ฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือเวียน

24 ธันวาคม 2562

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.501/28666 ประกาศรายชื่อบุุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 24 ธ.ค. 2562 501_28666_62
0901.501/28450 แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 20 ธ.ค. 2562 501_28450_62
0901.501/28034 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 17 ธ.ค. 2562 501_28034_62
0901.501/26624 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 28 พ.ย. 2562 501_26624_62
0901.501/26395 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25 พ.ย. 2562 501_26395_62
0901.501/24600 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 31 ต.ค. 2562 501_24600_62
0901.501/23830 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 104 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 108 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 ต.ค. 2562 501_23830_62
0901.501/22458 การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 3 ต.ค. 2562 501_22458_62
0901.501/21783 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตรเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำนักกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 26 ก.ย. 2562 501_21783_62
0901.501/21300 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 ก.ย. 2562 501_21300_62
0901.501/20433 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ก.ย. 2562 501_20433_62
0901.501/19345 อัตราค่าบริการสาธาณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 30 ส.ค. 2562 501_19345_62
0901.501/19066 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 ส.ค. 2562 501_19066_62
0901.501/18566 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการ ด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และ เอกสารต่างๆ ในระบบ Biz Portal 22 ส.ค. 2562 501_18566_62
0901.501/17880 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า 15 ส.ค. 2562 501_17880_62
0901.501/16939 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) 2 ส.ค. 2562 501_16939_62
0901.501/16127 การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ 23 ก.ค. 2562 501_16127_62
0901.501/14879 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม 9 ก.ค. 2562 501_14879_62
0901.501/14731 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 5 ก.ค. 2562 501_14731_62
0901.501/13871 สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 25 มิ.ย. 2562 501_13871_62
0901.501/13870 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 25 มิ.ย. 2562 501_13870_62
0901.501/13866 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 25 มิ.ย. 2562 501_13866_62
0901.501/12609 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 12 มิ.ย. 2562 501_12609_62
0901.501/12495 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 1 มิ.ย. 2562 501_12495_62
0901.501/11942 สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 4 มิ.ย. 2562 501_11942_62
0901.501/10246 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 29 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 32 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 34 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ  องค์การระหว่างประเทศอื่นใดหรือบุคคลใด
14 พ.ค. 2562 501_10246_62
0901.501/10245 สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 14 พ.ค. 2562 501_10245_62
0901.501/8759 หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 เม.ย. 2562 501_8759_62
0901.501/7923 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 20 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเภษ และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2. หนังสือคณะกรรมการวินิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405/.2/ว 119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีวัตกรรมไทย
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 127 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)
10 เม.ย. 2562 501_7923_62
0901.501/6970 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2561 27 มี.ค. 2562 501_6970_62
0901.501/6645 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 18 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 13 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 106 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 84 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม)
25 มี.ค. 2562 501_6645_62
0901.501/6189 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 15 มี.ค. 2562 501_6189_62
0901.501/5701 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 12 มี.ค. 2562 501_5701_62
0901.501/5580 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ 11 มี.ค. 2562 501_5580_62
0901.501/5178 ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง 5 มี.ค. 2562 501_5178_62
0901.501/4471 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.2/ว 3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 2 ลงวันที่ 28 มกราคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 70 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 72 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ GFMIS
26 ก.พ. 2562 501_4471_62
0901.501/4440 เตือนให้รายงานค่าจ้างประจำปี 2561 26 ก.พ. 2562 501_4440_62
0901.501/3527 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย 12 ก.พ. 2562 501_3527_62
0901.501/2015 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในพ.ศ.2562 25 ม.ค. 2562 501_2015_62
0901.501/958 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ 15 ม.ค. 2562 501_958_62
0901.501/957 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15 ม.ค. 2562 501_957_62
0901.501/409 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว 560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
2. หนังสือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ที่ รง 0614/ว 000865 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ และวิธีการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ม.ค. 2562 501_409_62