ฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือเวียน

28 ธันวาคม 2561

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.501/30341 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว 547 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 126 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
26 ธ.ค. 2561 501_30341_61
0901.501/29687 สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ 19 ธ.ค. 2561 501_29687_61
0901.501/27497 เสนอรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐมนตรี 21 พ.ย. 2561 501_27497_61
0901.501/26737 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 100 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 471 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 พ.ย. 2561

501_26737_61_1

501_26737_61_2

501_26737_61_3

501_26737_61_4

0901.501/25650 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 456 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
30 ต.ค. 2561 501_25650_61
0901.501/24924 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 19 ต.ค. 2561 501_24924_61
0901.501/24524 การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง 16 ต.ค. 2561 501_24524_61
0901.501/24323 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 11 ต.ค. 2561 501_24323_61
0901.501/23861 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 425 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.5/ว 94 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายงานการเงินประจำปีผ่านระบบ CFS
5 ต.ค. 2561 501_23861_61
0901.501/23860 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 420 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 423 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
5 ต.ค. 2561 501_23860_61
0901.501/22943 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 89 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 419 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
27 ก.ย. 2561 501_22943_61
0901.501/22942 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 27 ก.ย. 2561 501_22942_61
0901.501/22378 การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 21 ก.ย. 2561 501_22378_61
0901.501/22015 ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการเแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม 18 ก.ย. 2561 501_22015_61
0901.501/21888 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 ก.ย. 2561 501_21888_61
0901.501/21887 ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติการใช้กระดาษพิมพ์ใบรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 18 ก.ย. 2561 501_21887_61
0901.501/21622 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 376 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 377 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 ก.ย. 2561 501_21622_61
0901.501/18455 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 23 ส.ค. 2561 501_19755_61
0901.501/19728 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 23 ก.ค. 2561 501_19728_61
0901.501/18458 แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) 8 ส.ค. 2561 501_18458_61
0901.501/16186 การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 12 ก.ค. 2561 501_16186_61
0901.501/13792 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) 15 มิ.ย. 2561 501_13792_61
0901.501/13791 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.5/ว 46 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 47 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561
15 มิ.ย. 2561 501_13791_61
0901.501/11446 ขอเรียนเชิญสมัคร บัตร Krungthai Travel Card 22 พ.ค. 2561 501_11446_61
0901.501/10402 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 9 พ.ค. 2561 501_10402_61
0901.501/10204 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 8 พ.ค. 2561 501_10204_61
0901.501/9273 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 27 เม.ย. 2561 501_9273_61
0901.501/7933 การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 5 เม.ย. 2561 501_7933_61
0901.501/7477 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 2 เม.ย. 2561 501_7477_61
0901.501/7472 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น 2 เม.ย. 2561 501_7472_61
0901.501/7402 การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 30 มี.ค. 2561 501_7402_61
0901.501/7283 การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 29 มี.ค. 2561 501_7283_61
0901.501/7061 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 129 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 125 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 มี.ค. 2561 501_7061_61
0901.505/6150 ขอให้แจ้งข้อมูลหน่วยงานย่อยในสังกัดที่มีการรับชำระเงินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) และการรับชำระเงินด้วน QR Code 16 มี.ค. 2561 505_6150_61
0901.501/5883 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 มี.ค. 2561 501_5883_61
0901.501/5882 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 16 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ อนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 94 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชุปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
14 มี.ค. 2561 501_5882_61
0901.501/5021 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 74 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 76 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีกสรเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
5 มี.ค. 2561 501_5021_61
0901.501/4173 ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 22 ก.พ. 2561 501_4173_61
0901.501/3204 แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ 12 ก.พ. 2561  501_3204_61
0901.501/3156 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 33 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 27 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ปรเภทอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
9 ก.พ. 2561 501_3156_61
0901.501/3155 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 191 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.5/ว 29 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
9 ก.พ. 2561 501_3155_61
0901.501/3154 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง 9 ก.พ. 2561 501_3154_61
0901.501/1721 เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) 24 ม.ค. 2561 501_1721_61
0901.501/1605 ขอส่งสำเนาหนังสือ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 484 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 495 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 480 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรรีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 ม.ค. 2561 501_1605_61
0901.501/1601 การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 23 ม.ค. 2561 501_1601_61
0901.501/1410 วิธีปฏิบัติในการเข้าใช้งานเพื่อเรียกดูรายงานในระบบ EIS 19 ม.ค. 2561 501_1410_61
0901.501/1408 คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 19 ม.ค. 2561 501_1408_61