ฝ่ายตรวจสอบ
หนังสือเวียน

10 กันยายน 2561

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
  0901.506/21226 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  10 ก.ย. 2561 506_21226_61
 0901.506/20844 ซักซ้อมการส่งหลักฐานการจ่าย (ใบสำคัญ) สำหรับหักล้างเงินยืมกรณีตรวจสอบและจะต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  5 ก.ย. 2561 506_20844_61
  0901.506/16942 การเดินทางไปราชการกรณีโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  20 ก.ค. 2561 506_16942_61
 0901.506/15730 มาตรการการเบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  9 ก.ค. 2561 506_15730_61
  0901.506/8703 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีการเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน  19 เม.ย. 2561 506_8703_61
 0901.506/7286 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ  29 มี.ค. 2561 506_7286_61