ฝ่ายบัญชี
หนังสือเวียน

14 มิถุนายน 2567

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.503/ว 12315 13 มิ.ย. 2567 แนวทางปฎิบัติสำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบในการออกใบเสร็จรับเงิน กรณีเงินประกันเสนอราคาเงินหลักประกันสัญญา 505_12315_67