กลุ่มพัฒนาระบบ
หนังสือเวียน

5 พฤศจิกายน 2561

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.502/29986 มอบอำนาจการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา 21 ธ.ค. 2561 502_29986_61
0901.502/25705 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ P) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 31 ต.ค. 2561 502_25705_61
0901.502/24575 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ A) และสิทธิการใช้รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 16 ต.ค. 2561 502_24575_61
0901.502/24028 แต่งตั้งข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน (Bulk Payment) ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และการนำเงินส่งคลัง (GFMIS) 8 ต.ค. 2561 502_24028_61
0901.502/21932 แนวทางปฏิบัติสำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพนักงานจากบุคคลธรรมดา (TOR) 18 ก.ย. 2561 502_21932_61
0901.502/21612 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง การลดกระดาษ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 ก.ย. 2561 502_21612_61
0901.502/21443 มอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ การสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวและการลงนามในหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา) 11 ก.ย. 2561 502_21443_61
0901.502/19248 มอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ และการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 17 ส.ค. 2561 502_19248_61
0901.502/14126 สอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 20 มิ.ย. 2561 502_14126_61
0901.502/11237 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 21 พ.ค. 2561 502_11237_61
0901.502/9364 ซักซ้อมการกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง การลดกระดาษ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 เม.ย. 2561 502_9364_61
0901.502/8456 แก้ไขเพิ่มเติมมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 17 เม.ย. 2561 502_8456_61
0901.502/8326 มอบอำนาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย 11 เม.ย. 2561 502_8326_61
0901.502/7592 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3 เม.ย. 2561 502_7592_61
0901.502/7133 มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 28 มี.ค. 2561 502_7133_61
0901.502/7125 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุมัติการจ่ายเงินบูรณะทรัพย์สิน อนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการ และอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ 28 มี.ค. 2561 502_7125_61
 0901.502/5718 แนวทางปฏิบัติสำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพนักงานจากบุคคลธรรมดา (TOR) 13 มี.ค. 2561 502_5718_61
0901.502/4585 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ A) และสิทธิการใช้รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ของหน่วยงานผู้เบิก 27 ก.พ. 2561 502_4585_61
 0901.502/4397 มอบหมายการลงนามรับรองความถูกต้องในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและ/หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 23 ก.พ. 2561 502_4397_61
0901.502/3699 แนวทางปฏิบัติสำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพนักงานจากบุคคลธรรมดา (TOR) 16 ก.พ. 2561 502_3699_61
 0901.502/1969 การกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง การลดกระดาษ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 ม.ค. 2561 502_1969_61
0901.502/1191 มอบอำนาจในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ 18 ม.ค. 2561 502_1191_61