กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
เงินเดือน / ค่าจ้าง

 

2.1 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

2.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539

2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550

2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนข้าราชการ
พ.ศ. 2551

2.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนข้าราชการ
พ.ศ. 2526

2.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548