การส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะในการบริการที่ดี (Service Mind)

posted in: ข่าว | 0

การส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะในการบริการที่ดี (Service Mind)

เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560 กลุ่มพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรม ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะในการบริการที่ดี (Service Mind) สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี