ฝ่ายบัญชี
หนังสือเวียน

14 กรกฎาคม 2563

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.503/ว 13945 ขอให้จัดส่งบัญชีสรุปการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 ก.ค. 2563 503_13945_63
0901.503/ว 12702 ขอให้ตรวจสอบเงินประกันสัญญา 23 มิ.ย. 2563 503_12702_63
0901.503/ว 10924 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 พ.ค. 2563

503_10924_63

เอกสารแนบ

0901.503/ว 3896 การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 ก.พ. 2563

503_3896_63

เอกสารแนบ

0901.503/ว 2371 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2562 4 ก.พ. 2563 503_2371_63
0901.503/237 การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ม.ค. 2563

503_237_63

แบบ_1

แบบ_2

แบบ_3