ฝ่ายบัญชี
หนังสือเวียน

3 พฤษภาคม 2562

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.503/9539 ระงับการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรง) 3 พ.ค. 2562 503_9539_62
0901.503/8547 แนวทางการปฏิบัติสำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินคืนหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา 22 เม.ย. 2562 503_8547_62
0901.503/6968 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 มี.ค. 2562 503_6968_62
0901.503/6190 การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 มี.ค. 2562

1.รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน…ประจำปี งปม.2561

2.ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS (KSB1)

0901.503/3009 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 6 ก.พ. 2562 503_3009_62
0901.503/1536 การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 ม.ค. 2562

503_1536_62

503_1536_62

503_1536_62

503_1536+_62.xls

0901.503/1071 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 16 ม.ค. 2562

503_1071_62

503_1071

0901.503/91 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 3 ม.ค. 2562 503_91_62