ฝ่ายบัญชี
หนังสือเวียน

19 มีนาคม 2562

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.503/6190 การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 มี.ค. 2562

1.รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน…ประจำปี งปม.2561

2.ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS (KSB1)

0901.503/3009 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 6 ก.พ. 2562 503_3009_62
0901.503/1536 การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 ม.ค. 2562

503_1536_62

503_1536_62

503_1536_62

503_1536+_62.xls

0901.503/1071 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 16 ม.ค. 2562

503_1071_62

503_1071

0901.503/91 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 3 ม.ค. 2562 503_91_62