ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

8 เมษายน 2564

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.504/ว 7376 อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 7 เม.ย. 2564 504_7376_64
0901.504/ว 6114 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 23 มี.ค. 2564 504_6114_64
0901.504/ว 5774 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 มี.ค. 2564 504_5774_64