ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

10 กันยายน 2564

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.504/ว 16922 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี 10 ก.ย. 2564 504_16922_64
0901.504/ว 15037 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 0003 เลขที่เอกสาร 1000014281 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 11 ส.ค. 2564 504_15037_64
0901.504/ว 7376 อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 7 เม.ย. 2564 504_7376_64
0901.504/ว 6114 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 23 มี.ค. 2564 504_6114_64
0901.504/ว 5774 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 มี.ค. 2564 504_5774_64