ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

20 กรกฎาคม 2563

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.504/ว 14590 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน 17 ก.ค. 2563 504_14590_63
0901.504/ว 7495 อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 เม.ย. 2563 504_7495_63
0901.504/ว 6953 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 27 มี.ค. 2563 504_6953_63
0901.504/ว 4745 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 มี.ค. 2563

504_4745_63_1

504_4745_63_2

504_4745_63_3

504_4745_63_4

504_4745_63_5

0901.504/ว 4502 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 2 มี.ค. 2563 504_4502_63
0901.504/ว 4291 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  28 ก.พ. 2563

504_4291_28.2.63_1

504_4291_28.2.63_2

504_4291_28.2.63_3