ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

14 สิงหาคม 2562

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.504/17532 การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  9 ส.ค. 2562 504_17532_62
0901.504/7559 อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS 2 เม.ย. 2562 504_7559_62
0901.504/6643 แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  25 มี.ค. 2562 504_6643_62
0901.504/931 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 15 ม.ค. 2562 504_931_62
0901.504/141 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  4 ม.ค. 2562

504_141_1_62

504_141_2_62

504_141_3_62