วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเงินการคลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แบบเบ็ดเสร็จด้วยบริการที่เป็นเลิศ “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มี ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ปรับปรุงเครื่องมือ กลไกสำหรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ

๒. ปรับปรุงแก้ไขข้อมลตามระบบ GFMIS ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

๓. เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากร ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน

๔. จัดตั้งศูนย์บริการด้านการเงินการคลังแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) เพื่อรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ