ค่าเสื่อมราคาปี 2563
ท่านสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดค่าเสื่อมราคาของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และส่วนกลาง เพื่อบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ คุณธนภรณ์
02 579 6666 , 02 561 0777 ต่อ 1182

ส่วนกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน สบอ.1_ปราจีนบุรี
กลุ่มพัฒนาระบบ สบอ.1_สระบุรี
กองการต่างประเทศ สบอ.2
กองคุ้มครอง สบอ.3_เพชรบุรี
กองนิติกร สบอ.3_บ้านโป่ง
ผู้ตรวจราชการกรม สบอ.4
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สบอ.5
สำนักแผนงานและสารสนเทศ สบอ.6_ปัตตานี
สำนักบริหารงานกลาง สบอ.6_สงขลา
สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า สบอ.7
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.8
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สบอ.9
สำนักสนองพระราชดำริ สบอ.10
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สบอ.11
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.12
       สำนักอุทยานแห่งชาติ สบอ.13_แพร่
สบอ.13_ลำปาง
สบอ.14
สบอ.15
สบอ.16_เชียงใหม่
สบอ.16_แม่สะเรียง