ค่าเสื่อมราคาปี 2562
ท่านสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดค่าเสื่อมราคาของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และส่วนกลาง เพื่อบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ คุณธนภรณ์
02 579 6666 , 02 561 0777 ต่อ 1182

ส่วนกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารงานกลาง สบอ1 ( ปราจีน)
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม สบอ1 (สาขาสระบุรี)
สำนักแผนงานและสารสนเทศ สบอ 2 (ศรีราชา)
สำนักสนองงานพระราชดำริ สบอ 3 (บ้านโป่ง)
สำนักวิจัยฯ สบอ 3 (สาขาเพชรบุรี)
สำนักป้องกันฯ สบอ 4 (สุราษฏร์ธานี)
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สบอ 5 (นครศรีธรรมราช)
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ 6 (สงขลา)
สำนักอุทยานฯ สบอ 6 (สาขาปัตตานี)
กองนิติการ สบอ 7 (นครราชสีมา)
กองคุัมครองฯ สบอ 8 (ขอนแก่น)
กองการต่างประเทศ สบอ 9 (อุบลราชธานี)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สบอ 10 (อุดรธานี)
กลุ่มตรวจสอบภายใน สบอ 11 (พิษณุโลก)
ศูนย์เทคโนฯ สบอ 12 (นครสวรรค์)
สบอ 13 (แพร่)
สบอ 13 (สาขาลำปาง)
สบอ 14 (ตาก)
สบอ 15 (เชียงราย)
สบอ 16 (เชียงใหม่)