ค่าเสื่อมราคา
ท่านสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดค่าเสื่อมราคาของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และส่วนกลาง
เพื่อบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ คุณธนภรณ์
02 579 6666 , 02 561 0777 ต่อ 1182

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559