รายงานการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download

1.รายงานการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ – ระดับรายการ (แยกรายจ่ายประจำ – ลงทุน) อำนาจกรม

1.รายงานการโอนเงินจัดสรร
2.รายการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ – ระดับรายการ (ทุกเหตุผล) อำนาจกรม 2.รายการโอนเงินจัดสรร

3.รายการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ – ระดับรายการ (ทุกเหตุผล) อำนาจสำนักงบประมาณ

3.รายการโอนเงินจัดสรร

4.รายงานการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ – ระดับรายการ (แยกรายจ่ายประจำ – ลงทุน) อำนาจสำนักงบประมาณ

4.รายงานการโอนเงินจัดสรร

5.รายงานการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ – ระดับรายการ อำนาจสำนักงบประมาณ

5.รายงานการโอนเงินจัดสรร