รายการเคลื่อนไหวเงินรับฝาก

เงินฝากคลัง ที่ กค 0410.4_1037 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

รายละเอียดยืนยันยอดเงินคงเหลือเงินฝากคลังและบัญชีรับฝากของรัฐบาล

เดือน Download
ธันวาคม 2565
พฤศจิกายน 2565
ตุลาคม 2565 ตค65
กันยายน 2565 กย65
สิงหาคม 2565 สค65
กรกฎาคม 2565 กค65
มิถุนายน 2565 มิย65
พฤษภาคม 2565 พค65
เมษายน 2565 เมย65
มีนาคม 2565 มีค65
กุมภาพันธ์ 2565 กพ65
มกราคม 2565 มค65
เดือน Download
ธันวาคม 2564 ธค64
พฤศจิกายน 2564 0909_11_ 2021
ตุลาคม 2564 0909_10_2021
กันยายน 2564 0909_09_2021
สิงหาคม 2564 0909_08 2021
กรกฎาคม 2564 0909_07 2021
มิถุนายน 2564 0909_06 2021
พฤษภาคม 2564 0909_05 2021
เมษายน 2564 0909_04 2021
มีนาคม 2564 0909_03 2021
กุมภาพันธ์ 2564 0909_02 2021
มกราคม 2564 0909_01 2021
เดือน Download
ธันวาคม 2563 0909_122020
พฤศจิกายน 2563 0909_112020
ตุลาคม 2563 0909_102020
กันยายน 2563 0909_092020
สิงหาคม 2563 0909_082020
กรกฎาคม 2563 0909_072020
มิถุนายน 2563 0909_062020
พฤษภาคม 2563 0909_052020
เมษายน 2563 0909_042020
มีนาคม 2563 0909_032020
กุมภาพันธ์ 2563 0909_022020
มกราคม 2563 0909_012020
เดือน Download
ธันวาคม 2562 09009_122019
พฤศจิกายน 2562 09009_112019
ตุลาคม 2562 09009_102019
กันยายน 2562 09009_092019
สิงหาคม 2562 09009_082019
กรกฎาคม 2562 09009_072019
มิถุนายน 2562 09009_062019
พฤษภาคม 2562 09009_052019
เมษายน 2562 09009_042019
มีนาคม 2562 09009_032019
กุมภาพันธ์ 2562 09009_022019
มกราคม 2562 09009_012019
เดือน Download
ธันวาคม 2561 09009_122018
พฤศจิกายน 2561 09009_112018
ตุลาคม 2561 09009_102018
กันยายน 2561 09009_092018
สิงหาคม 2561 09009_082018
กรกฎาคม 2561 09009_072018
มิถุนายน 2561 09009_062018
พฤษภาคม 2561 09009_052018
เมษายน 2561 09009_042018
มีนาคม 2561 09009_032018
กุมภาพันธ์ 2561 09009_022018
มกราคม 2561 09009_012018
เดือน Download
ธันวาคม 2560 09009_122017
พฤศจิกายน 2560 09009_112017
ตุลาคม 2560 09009_102017
กันยายน 2560 09009_092017
สิงหาคม 2560 09009_082017
กรกฎาคม 2560 17_07
มิถุนายน 2560 17_06
พฤษภาคม 2560 17_05
เมษายน 2560 17_04
มีนาคม 2560 17_03
กุมภาพันธ์ 2560 17_02
มกราคม 2560 17_01
ธันวาคม 2559 16_12
พฤศจิกายน 2559 16_11
ตุลาคม 2559 16_10