ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

รหัสงบประมาณ_รหัสกิจกรรมหลัก

ขอส่งรหัสงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

รหัสงบประมาณ

ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก

(สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

504_21184_65

รหัสงบประมาณสำหรับการเบิกจ่าย

ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก

(สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

0901.504_7275_07.04.65

ขอส่งรหัสงบประมาณ งบกลาง (สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0901.504_7274_05.04.65

รหัสกิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

0901.504_19223.1_05.10.64

0901.504_19223.2_05.10.64

รหัสกิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

504_21721_63-1

504_21721_63-2

รหัสกิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

504_4291_28.2.63_1

504_4291_28.2.63_2

504_4291_28.2.63_3

รหัสกิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

504_22572_61