ฝ่ายพัฒนาระบบ
หนังสือเวียน

24 มีนาคม 2565

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.501/ว 5953 23 มี.ค. 2565 ข้อหารือเกี่ยวกับบุคคลกรภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 502_5953_65
0901.501/ว 4134 28 ก.พ. 2565 แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน (ฺBulk Payment) ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และการนำเงินส่งคลัง (GFMIS) 502_4134_65
0901.501/ว 4133 28 ก.พ. 2565 มอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 502_4133_65
0901.501/ว 4121 28 ก.พ. 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 502_4121_65
0901.501/ว 2014 2 ก.พ. 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 502_2014_65