ฝ่ายพัฒนาระบบ
หนังสือเวียน

3 พฤศจิกายน 2565

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.502/ว 22946 1 พ.ย. 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล(Digital Pension) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 502_22946_65
0901.502/ว 21970 19 ต.ค. 2565 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การจ่ายเงินยืมราชการ การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา 502_21970_65
0901.502/ว 20899 30 ก.ย. 2565 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์มใบมอบฉันทะในกรณีให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน 502_20899_65
0901.502/ว 20418 28 ก.ย. 2565 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 502_20418_65
0901.502/ว 18616 7 ก.ย. 2565 มอบหมายกางลงนามเอกสารตามระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบDigital Pension) 502_18616_65
0901.502/ว 16176 9 ส.ค. 2565 มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 502_16176_65
0901.502/ว 14533 19 ก.ค. 2565 มอบหมายการลงนามเอกสารตามระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) 502_14533_65
0901.502/ว 14088 7 ก.ค. 2565 มอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ และการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 502_14088_65
0901.502/ว 5953 23 มี.ค. 2565 ข้อหารือเกี่ยวกับบุคคลกรภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 502_5953_65
0901.502/ว 4134 28 ก.พ. 2565 แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน (ฺBulk Payment) ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และการนำเงินส่งคลัง (GFMIS) 502_4134_65
0901.502/ว 4133 28 ก.พ. 2565 มอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 502_4133_65
0901.502/ว 4121 28 ก.พ. 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 502_4121_65
0901.502/ว 2014 2 ก.พ. 2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 502_2014_65