ฝ่ายพัฒนาระบบ
หนังสือเวียน

21 กันยายน 2566

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.502/ว 19552 15 ก.ย. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ กรณีการจ่ายเงิน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 502_19552_66
0901.502/ว 11980 12 มิ.ย. 2566 แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน (Bulk Payment) ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และการนำเงินส่งคลัง (GFMIS) 502_11980_66
0901.502/ว 11919 9 มิ.ย. 2566 มอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 502_11919_66
0901.502/ว 11548 6 มิ.ย. 2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มิสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 501_11548_66
0901.502/ว 3586 15 ก.พ. 2566 มอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ และการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา 502_3586_66