ฝ่ายพัฒนาระบบ
หนังสือเวียน

14 ธันวาคม 2563

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.502/ว 26097 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ A) และสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 9 ธ.ค. 2563 502_26097_63
0901.502/ว 24400 แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน (Bulk Payment) ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และการนำเงินส่งคลัง (GFMIS) 18 พ.ย. 2563 502_24400_63
0901.502/ว 24399 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ P) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 17 พ.ย. 2563 502_24399_63
0901.502/ว 24286 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 17 พ.ย. 2563 502_24286_63
0901.502/ว 22333 แนวทางปฏิบัติสำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพนักงานจากบุคคลธรรมดา (TOR) 21 พ.ค. 2563 502_22333_63
0901.502/ว 21455 มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 7 ต.ค. 2563 502_21455_63
0901.502/ว 10438 หลักเกณฑ์การใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ 20 พ.ค. 2563 502_10438_63
0901.502/ว 10348 มอบหมายสิทธิการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (บัตรแบบ P) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง 20 พ.ค. 2563 502_10348_63
0901.502/ว 8459 มอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน การจ่ายเงินยืมของกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 20 เม.ย. 2563 502_8459_63
0901.502/ว 8082 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาการจ้างเหมาบริการรายบุคคล และค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ 14 เม.ย. 2563 502_8082_63
0901.502/ว 4799 แนวทางปฏิบัติสำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพนักงานจากบุคคลธรรมดา (TOR) 6 มี.ค. 2563 502_4799_63
0901.502/ว 2567 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าการตรวจและทดสอบส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าชธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (NGV) 5 ก.พ. 2563 502_2567_63