ฝ่ายบัญชี
หนังสือเวียน

14 ธันวาคม 2566

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.503/ว 25831 12 ธ.ค. 2566 การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 503_25831_66
0901.503/ว 19813 20 ก.ย. 2566 ขอให้วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 503_19813_66
0901.503/ว 17229 22 ส.ค. 2566 ขอให้รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ. 2566 503_17229_66
0901.503/ว 14331 13 ก.ค. 2566 หลักเกณฑ์การเลือกใช้บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย 503_14331_66
0901.503/ว 2728 7 ก.พ. 2566 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

503_2728_66

แบบ-1

แบบ-2

แบบ-3

0901.503/ว 2400 2 ก.พ. 2566 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2565 503_2400_66
0901.503/ว 1670 25 ม.ค. 2566 แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 503_1670_66