ฝ่ายบัญชี
หนังสือเวียน

16 สิงหาคม 2565

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.503/ว 16663 ขอให้รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ. 2565 16 ส.ค. 2565 503_16663_65
0901.503/ว 13805 ขอให้ตรวจสอบเงินประกันสัญญา 5 ก.ค. 2565 501_13805_65
0901.503/ว 13674 ขอให้วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ก.ค. 2565 501_13674_65
0901.503/ว 11950 แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 13 มิ.ย. 2565 503_11950_65
0901.503/ว 11622 การพิจารณาวันที่เป็นทุน 8 มิ.ย. 2565 503_11622_65
0901.503/ว 1930 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2564 4 ก.พ. 2565 503_1930_65