ฝ่ายบัญชี
หนังสือเวียน

29 ธันวาคม 2563

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.503/ว 27747 แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 29 ธ.ค. 2563 503_27747_63
0901.503/ว 25599 การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 ธ.ค. 2563

503_25599_63

แบบ-1

แบบ-2

แบบ-3

0901.503/ว 24045 ซ้อมความเข้าใจการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 13 พ.ย. 2563 503_24045_63
0901.503/ว 23103 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกและระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 พ.ย. 2563

503_23103_63

GFMIS-อส-2564

GFMIS-อส-2564-เฉพาะงบกลางและเงินนอก

0901.503/ว 22816 การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 30 ต.ค. 2563 503_22816_63
0901.503/ว 22394 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 22 ต.ค. 2563 503_22394_63
0901.503/ว 22327 แจ้งการเปิดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 21 ต.ค. 2563 503_22327_63
0901.503/ว 21247 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 5 ต.ค. 2563 503_21247_63
0901.503/ว 21185 แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2 ต.ค. 2563 503_21185_63
0901.503/ว 20610 ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ก.ย. 2563 503_20610_63
0901.503/ว 18944 ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 ก.ย. 2563 503_18944_63
0901.503/ว 17333 ขอให้วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 ส.ค. 2563 503_17333_63
0901.503/ว 13945 ขอให้จัดส่งบัญชีสรุปการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 ก.ค. 2563 503_13945_63
0901.503/ว 12702 ขอให้ตรวจสอบเงินประกันสัญญา 23 มิ.ย. 2563 503_12702_63
0901.503/ว 10924 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 พ.ค. 2563

503_10924_63

เอกสารแนบ

0901.503/ว 3896 การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 ก.พ. 2563

503_3896_63

เอกสารแนบ

0901.503/ว 2371 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2562 4 ก.พ. 2563 503_2371_63
0901.503/237 การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ม.ค. 2563

503_237_63

แบบ_1

แบบ_2

แบบ_3