ฝ่ายบัญชี
หนังสือเวียน

24 ธันวาคม 2562

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.503/28667 แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 24 ธ.ค. 2562 503_28667_62
0901.503/22505 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 3 ต.ค. 2562 503_22505_62
0901.503/18842 ขอให้ตรวจสอบเงินประกันสัญญา 26 ส.ค. 2562 503_18842_62
0901.503/18508 การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 22 ส.ค. 2562 503_18508_62
0901.503/18174 ขอให้รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ.2562 19 ส.ค. 2562 503_18174_62
0901.503/16407 แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 26 ก.ค. 2562 503_16407_62
0901.503/9539 ระงับการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรง) 3 พ.ค. 2562 503_9539_62
0901.503/8547 แนวทางการปฏิบัติสำหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินคืนหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา 22 เม.ย. 2562 503_8547_62
0901.503/6968 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 มี.ค. 2562 503_6968_62
0901.503/6190 การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 มี.ค. 2562

1.รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน…ประจำปี งปม.2561

2.ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS (KSB1)

0901.503/3009 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 6 ก.พ. 2562 503_3009_62
0901.503/1536 การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 ม.ค. 2562

503_1536_62

503_1536_62

503_1536_62

503_1536+_62.xls

0901.503/1071 รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 16 ม.ค. 2562

503_1071_62

503_1071

0901.503/91 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 3 ม.ค. 2562 503_91_62