ฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือเวียน

11 เมษายน 2567

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.501/ว 7395 9 เม.ย. 2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน  501_7395_67
0901.501/ว 7394 9 เม.ย. 2567 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 501_7394_67
0901.501/ว 7324 9 เม.ย. 2567 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_7324_67