ฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือเวียน

30 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.501/ว 25023 29 พ.ย. 2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตามเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา 501_25023_66
0901.501/ว 24878 27 พ.ย. 2566 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 501_24878_66
0901.501/ว 24545 22 พ.ย. 2566 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ของเดือนธันวาคม 2566 501_24545_66
0901.501/ว 24409 21 พ.ย. 2566 ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 0201.1/ว 3594 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 พร้อมสำเนาหนังสำนักงานป้องกันและปรามปราบการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง 0012.4/ว 7151 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 501_24409_66
0901.501/ว 24085 15 พ.ย. 2566 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม 501_24085_66
0901.501/ว 23917 13 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 501_23917_66
0901.501/ว 23001 1 พ.ย. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม 501_23001_66
0901.501/ว 22723 27 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_22723_66
0901.501/ว 21546 9 ต.ค. 2566 การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 501_21546_66
0901.501/ว 21545 9 ต.ค. 2566 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในระบบ New GFMIS Thai 501_21545_66
0901.501/ว 20050 21 ก.ย. 2566 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 501_20050_66
0901.501/ว 19816 20 ก.ย. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_19816_66
0901.501/ว 18058 31 ส.ค. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_18058_66
0901.501/ว 17903 29 ส.ค. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสบับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_17903_66
0901.501/ว 17568 25 ส.ค. 2566 แนวทางปฏิบัติกรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ด้วย GFMIS Token key 501_17568_66
0901.501/ว 17567 25 ส.ค. 2566 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 501_17567_66
0901.501/ว 17566 25 ส.ค. 2566 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 501_17566_66
0901.501/ว 16844 17 ส.ค. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_16844_66
0901.501/ว 16745 16 ส.ค. 2566 แจ้งยกเลิกการให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 501_16745_66
0901.501/ว 16680 16 ส.ค. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_16680_66
0901.501/ว 16244 9 ส.ค. 2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอัวยวะที่มีชีวิต (ฉบับที่ 2) 501_16244_66
0901.501/ว 15248 24 ก.ค. 2566 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 501_15248_66
0901.501/ว 15150 21 ก.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง กรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ 501_15150_66
0901.501/ว 15052 21 ก.ค. 2566 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2566 501_15052_66
0901.501/ว 14583 14 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_14583_66
0901.501/ว 14402 12 ก.ค. 2566 การเบิกจ่ายเงินกรณีระบุเลขที่บัญชีธนาคารที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบ SMART (Bulk Payment) 501_14402_66
0901.501/ว 12580 20 มิ.ย. 2566 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 501_12580_66
0901.501/ว 12579 20 มิ.ย. 2566 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 501_12579_66
0901.501/ว 12555 19 มิ.ย. 2566 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 501_12555_66
0901.501/ว 12470 19 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_12470_66
0901.501/ว 10505 22 พ.ค. 2566 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 501_10505_66
0901.501/ว 10411 22 พ.ค. 2566 รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 501_10411_66
0901.501/ว 9810 11 พ.ค. 2566 การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุฉุกเฉิน 501_9810_66
0901.501/ว 9809 11 พ.ค. 2566 ปรับปรุงประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลเอกชน 501_9809_66
0901.501/ว 8620 25 เม.ย. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอสนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_8620_66
0901.501/ว 7730 7 เม.ย. 2566 ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ 501_7730_66
0901.501/ว 7575 5 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565 501_7575_66
0901.501/ว 7220 31 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565 501_7220_66
0901.501/ว 7218 31 มี.ค. 2566 การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) 501_7218_66
0901.501/ว 7211 31 มี.ค. 2566 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))] (ฉบับที่ 3) 501_7211_66
0901.501/ว 5615 14 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_5615_66
0901.501/ว 4991 3 มี.ค. 2566 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม 501_4991_66
0901.501/ว 3480 15 ก.พ. 2566 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online 501_3480_66
0901.501/ว 3479 15 ก.พ. 2566 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 501_3479_66
0901.501/ว 3003 9 ก.พ. 2566 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 501_3003_66
0901.501/ว 2805 7 ก.พ. 2566 501_2805_66
0901.501/ว 2236 31 ม.ค. 2566 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม 501_2236_66
0901.501/ว 2235 31 ม.ค. 2566 501_2235_66
0901.501/ว 2234 31 ม.ค. 2566 ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 501_2234_66
0901.501/ว 2231 31 ม.ค. 2566 501_2231_66
0901.501/ว 2229 31 ม.ค. 2566 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 501_2229_66
0901.501/ว 2228 31 ม.ค. 2566 501_2228_66
0901.501/ว 1434 23 ม.ค. 2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต 501_1434_66
0901.501/ว 979 18 ม.ค. 2566 501_979_66
0901.501/ว 577 12 ม.ค. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) 501_577_66
0901.501/ว 145 5 ม.ค. 2566 501_145_66