ฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือเวียน

24 มกราคม 2566

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.501/ว 1434 23 ม.ค. 2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต 501_1434_66
0901.501/ว 979 18 ม.ค. 2566 501_979_66
0901.501/ว 577 12 ม.ค. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) 501_577_66
0901.501/ว 145 5 ม.ค. 2566 501_145_66