ฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือเวียน

24 พฤษภาคม 2566

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.501/ว 10505 22 พ.ค. 2566 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 501_10505_66
0901.501/ว 10411 22 พ.ค. 2566 รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 501_10411_66
0901.501/ว 9810 11 พ.ค. 2566 การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุฉุกเฉิน 501_9810_66
0901.501/ว 9809 11 พ.ค. 2566 ปรับปรุงประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลเอกชน 501_9809_66
0901.501/ว 8620 25 เม.ย. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอสนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_8620_66
0901.501/ว 7730 7 เม.ย. 2566 ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ 501_7730_66
0901.501/ว 7575 5 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565 501_7575_66
0901.501/ว 7220 31 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565 501_7220_66
0901.501/ว 7218 31 มี.ค. 2566 การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) 501_7218_66
0901.501/ว 7211 31 มี.ค. 2566 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))] (ฉบับที่ 3) 501_7211_66
0901.501/ว 5615 14 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_5615_66
0901.501/ว 4991 3 มี.ค. 2566 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม 501_4991_66
0901.501/ว 3480 15 ก.พ. 2566 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online 501_3480_66
0901.501/ว 3479 15 ก.พ. 2566 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 501_3479_66
0901.501/ว 3003 9 ก.พ. 2566 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 501_3003_66
0901.501/ว 2805 7 ก.พ. 2566 501_2805_66
0901.501/ว 2236 31 ม.ค. 2566 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม 501_2236_66
0901.501/ว 2235 31 ม.ค. 2566 501_2235_66
0901.501/ว 2234 31 ม.ค. 2566 ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 501_2234_66
0901.501/ว 2231 31 ม.ค. 2566 501_2231_66
0901.501/ว 2229 31 ม.ค. 2566 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 501_2229_66
0901.501/ว 2228 31 ม.ค. 2566 501_2228_66
0901.501/ว 1434 23 ม.ค. 2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต 501_1434_66
0901.501/ว 979 18 ม.ค. 2566 501_979_66
0901.501/ว 577 12 ม.ค. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) 501_577_66
0901.501/ว 145 5 ม.ค. 2566 501_145_66