ฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือเวียน

26 ธันวาคม 2565

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.501/ว 26752 23 ธ.ค. 2565 501_26752_65
0901.501/ว 26751 23 ธ.ค. 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 501_26751_65
0901.501/ว 26147 16 ธ.ค. 2565 501_26147_65
0901.501/ว 26146 16 ธ.ค. 2565 ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 501_26146_65
0901.501/ว 25991 15 ธ.ค. 2565 501_25991_65
0901.501/ว 25891 14 ธ.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 501_25891_65
0901.501/ว 25888 14 ธ.ค. 2565 การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 501_25888_65
0901.501/ว 24844 29 พ.ย. 2565 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 501_24844_65
0901.501/ว 24739 28 พ.ย. 2565 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 501_24739_65
0901.501/ว 24529 24 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_24529_65
0901.501/ว 24486 23 พ.ย. 2565 การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 501_24486_65
0901.501/ว 23838 11 พ.ย. 2565 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 501_23838_65
0901.501/ว 23837 11 พ.ย. 2565 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))] (ฉบับที่ 2) 501_23837_65
0901.501/ว 23520 8 พ.ย. 2565 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ 501_23520_65
0901.501/ว 22496 26 ต.ค. 2565 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_22496_65
0901.501/ว 22065 20 ต.ค. 2565 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชี้อไวรัรลโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (ฉบับที่ 2) 501_22065_65
0901.501/ว 21590 12 ต.ค. 2565 การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 501_21590_65
0901.501/ว 21476 11 ต.ค. 2565 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กรมขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัยชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1207 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565

501_21476_65

เอกสารเพิ่มเติม

กค_0416.4_ว1207

0901.501/ว 19816 22 ก.ย. 2565 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 501_19816_65
0901.501/ว 19815 22 ก.ย. 2565 กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 501_19815_65
0901.501/ว 19731 21 ก.ย. 2565 ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 501_19731_65
0901.501/ว 19730 21 ก.ย. 2565 แนวทางการจัดทำรายงานการเงินสำหรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย 501_19730_65
0901.501/ว 19232 15 ก.ย. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู่ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว 501_19232_65
0901.501/ว 18454 6 ก.ย. 2565 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 501_18454_65
0901.501/ว 17762 29 ส.ค. 2565 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ 501_17762_65
0901.501/ว 16472 11 ส.ค. 2565 ขอแจ้งช่องทางการเข้าถึงคู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์รูปแบบออนไลน์ 501_16472_65
0901.501/ว 16471 11 ส.ค. 2565 ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 501_16471_65
0901.501/ว 16405 11 ส.ค. 2565 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_16405_65
0901.501/ว 16403 11 ส.ค. 2565 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 501_16403_65
0901.501/ว 15998 4 ส.ค. 2565 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ 501_15998_65
0901.501/ว 15665 1 ส.ค. 2565 บทวิเคราะห์รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 501_15665_65
0901.501/ว 14876 21 ก.ค. 2565 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 501_14876_65
0901.501/ว 14875 21 ก.ค. 2565 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 501_14875_65
0901.501/ว 13717 4 ก.ค. 2565 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแลการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_13717_65
0901.501/ว 13697 4 ก.ค. 2565 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 501_13697_65
0901.501/ว 11960 13 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_11960_65
0901.501/ว 11624 8 มิ.ย. 2565 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา 503_11624_65
0901.501/ว 11623 8 มิ.ย. 2565 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 501_11623_65
0901.501/ว 10830 31 พ.ค. 2565 แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (์New GFMIS Thai) 501_10830_65
0901.501/ว 10825 31 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_10825_65
0901.501/ว 9037 5 พ.ค. 2565 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token Key) 501_9037_65
0901.501/ว 9036 5 พ.ค. 2565 ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีหนังสือสั่งการที่ยกเลิก 501_9036_65
0901.501/ว 8249 25 เม.ย. 2565 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 504_8249_65
0901.501/ว 8248 25 เม.ย. 2565 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 504_8248_65
0901.501/ว 8247 25 เม.ย. 2565 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 504_8247_65
0901.501/ว 7609 12 เม.ย. 2565 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] 504_7609_65
0901.501/ว 7521 11 เม.ย. 2565 แนวปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 504_7521_65
0901.501/ว 7003 4 เม.ย. 2565 หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ 8) 501_7003_65
0901.501/ว 6979 4 เม.ย. 2565 แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กรมขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 205 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 501_6979_65
0901.501/ว 6976 4 เม.ย. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กรมขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 34 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 501_6976_65
0901.501/ว 6143 24 มี.ค. 2565 แนวปฎิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ให้บริการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 501_6143_65
0901.501/ว 5952 23 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 501_5952_65
0901.501/ว 4815 15 ก.พ. 2565 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_4815_65
0901.501/ว 4237 1 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) 501_4237_65
0901.501/ว 3061 15 ก.พ. 2565 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) (ฉบับที่ 7) 501_3061_65
0901.501/ว 2901 14 ก.พ. 2565 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) 501_1144_65
0901.501/ว 1496 25 ม.ค. 2565 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ. 2559 501_1496_65
0901.501/ว 1144 20 ม.ค. 2565 ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 501_1144_65
0901.501/ว 1143 20 ม.ค. 2565 การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 501_1143_65
0901.501/ว 919 18 ม.ค. 2565 วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 501_919_65
0901.501/ว 918 18 ม.ค. 2565 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 501_918_65
0901.501/ว 917 18 ม.ค. 2565 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 501_917_65
0901.501/ว 916 18 ม.ค. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 501_916_65
0901.501/ว 655 14 ม.ค. 2565 แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 501_655_65
0901.501/ว 650 14 ม.ค. 2565  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอสนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 501_650_65
0901.501/ว 649 11 ม.ค. 2565 การปิดบัญชีสินทรัพย์สิ้นปีในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 501_649_65
0901.501/ว 359 11 ม.ค. 2565 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 501_359_65