ฝ่ายตรวจสอบ
หนังสือเวียน

4 กรกฎาคม 2565

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.506/ว 13673 4 ก.ค. 2565 มาตรการการเบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 506_13673_65
0901.506/ว 13364 29 มิ.ย. 2565 การติดตามการเรียกคืนเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง 506_13364_65
0901.506/ว 11959 9 มิ.ย. 2565 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 506_11959_65
0901.506/ว 4607 7 มี.ค. 2565 ขอหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 506_4607_65