ฝ่ายตรวจสอบ
หนังสือเวียน

4 พฤศจิกายน 2563

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
 0901.506/ว 23257 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามแผนงาน งาน/โครงการ รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  3 พ.ย. 2563 506_23257_63
0901.506/ว 6736 มาตรการการเบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 ก.ค. 2563 506_13621_63
 0901.506/ว 4711 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามแผน งาน/โครงการ รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  5 มี.ค. 2563 506_4711_63