ฝ่ายตรวจสอบ
หนังสือเวียน

23 สิงหาคม 2562

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
 0901.506/18563 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  22 ส.ค. 2562 506_18563_62
0901.506/17533 ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 ส.ค. 2562 506_17533_62
 0901.506/14495 มาตรการการเบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  3 ก.ค. 2562 506_14495_62