ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

8 พฤษภาคม 2567

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.504/ว 9111 7 พ.ค. 2567 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 8 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 504_9111_67
0901.504/ว 9100 7 พ.ค. 2567 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก (สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 504_9100_67
0901.504/ว 8280 25 เม.ย. 2567 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 504_8280_67
0901.504/ว 7379 9 เม.ย. 2567 อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 37 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,167,525.95 บาท 504_7379_67