ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

10 ตุลาคม 2566

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.504/ว 21445 6 ต.ค. 2566 อนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX) ในระบบ New GFMIS Thai 504_21445_66
0901.504/ว 21443 6 ต.ค. 2566 วิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 504_21443_66
0901.504/ว 21442 6 ต.ค. 2566 อนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ New GFMIS Thai 504_21442_66
0901.504/ว 18201 1 ก.ย. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี 504_18201_66
0901.504/ว 14613 14 ก.ค. 2566 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ในระบบ New GFMIS Thai 504_14613_66
0901.504/ว 13325 29 มิ.ย. 2566 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 504_13325_66
0901.504/ว 12757 22 มิ.ย. 2566 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 0022 เลขที่เอกสาร 1000004917 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 504_12787_66
0901.504/ว 7695 7 เม.ย. 2566 อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ในระบบ New GFMIS Thai 504_7695_66
0901.504/ว 6104 20 มี.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 504_6104_66
0901.504/ว 3587 15 ก.พ. 2566 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 504_3587_66