ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

21 มีนาคม 2566

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.504/ว 6104 20 มี.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 504_6104_66
0901.504/ว 3587 15 ก.พ. 2566 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 504_3587_66