ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

8 เมษายน 2565

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.504/ว 7275 7 เม.ย. 2565 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก (สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 504_7275_65
0901.504/ว 7274 7 เม.ย. 2565 ขอส่งรหัสงบประมาณ งบกลาง (สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 504_7274_65
0901.504/ว 5371 16 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 504_5371_65
0901.504/ว 5302 15 มี.ค. 2565 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 504_5302_65