ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

21 ตุลาคม 2565

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.504/ว 22130 21 ต.ค. 2565 การจัดทำรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Anatics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) แทนระบบ GFMIS เดิม 504_22130_65
0901.504/ว 21734 17 ต.ค. 2565 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

504_21734_1_65

504_21734_2_65

504_21734_3_65

504_21734_4_65

504_21734_5_65

504_21734_6_65

504_21734_7_65

504_เพิ่มเติม_65

0901.504/ว 21342 10 ต.ค. 2565 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 8 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 504_21342_65
0901.504/ว 21184 6 ต.ค. 2565 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก (สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 504_21184_65
0901.504/ว 21155 5 ต.ค. 2565 อนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ New GFMIS Thai 504_21155_65
0901.504/ว 21126 5 ต.ค. 2565 อนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX) ในระบบ New GFMIS Thai 504_21126_65
0901.504/ว 20128 23 ก.ย. 2565 ขอให้ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่วนราชการ และหน่วยงานในกำกับ 504_20128_65
0901.504/ว 18580 6 ก.ย. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี 504_18580_65
0901.504/ว 15886 5 ก.ค. 2565 การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS 504_15886_65
0901.504/ว 13688 4 ก.ค. 2565 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 504_13688_65
0901.504/ว 7275 7 เม.ย. 2565 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก (สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 504_7275_65
0901.504/ว 7274 7 เม.ย. 2565 ขอส่งรหัสงบประมาณ งบกลาง (สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 504_7274_65
0901.504/ว 5371 16 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 504_5371_65
0901.504/ว 5302 15 มี.ค. 2565 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 504_5302_65