ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

29 ตุลาคม 2564

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.504/ว 20483 ขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) และขอหารือแนวทางปฏิบัติหากเงินงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย 27 ต.ค. 2564 504_20483_64
0901.504/ว 19275 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดสรรงวดที่ 01 ครั้งที่ 0001 เลขที่เอกสาร 1000001001 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 6 ต.ค. 2564

504_19275.1_64

504_19275.2_64

504_19275.3_64

504_19275.4_64

0901.504/ว 19223 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 ต.ค. 2564

504_19223.1_64

504_19223.2_64

0901.504/ว 19222 อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ GFMIS 5 ต.ค. 2564 504_19222_64
0901.504/ว 19221 อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) และ (CK) ในระบบ GFMIS 5 ต.ค. 2564 504_19221_64
0901.504/ว 16922 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี 10 ก.ย. 2564 504_16922_64
0901.504/ว 15037 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 0003 เลขที่เอกสาร 1000014281 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 11 ส.ค. 2564 504_15037_64
0901.504/ว 7376 อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 7 เม.ย. 2564 504_7376_64
0901.504/ว 6114 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 23 มี.ค. 2564 504_6114_64
0901.504/ว 5774 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 มี.ค. 2564 504_5774_64