ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

2 พฤศจิกายน 2563

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.504/ว 23118 ขอส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 พ.ย. 2563

504_23118_63-1

504_23118_63-2

504_23118_63-3

504_23118_63-4

504_23118_63-5

504_23118_63-6

504_23118_63-7

504_23118_63-8

0901.504/ว 22634 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 27 ต.ค. 2563 504_22634_63
0901.504/ว 21721 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 ต.ค. 2563

504_21721_63-1

504_21721_63-2

0901.504/ว 21420 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 7 ต.ค. 2563 504_21420_63
0901.504/ว 21174 อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) 2 ต.ค. 2563 504_21174_63
0901.504/ว 21154 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 2 ต.ค. 2563 504_21154_63
0901.504/ว 18501 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี 2 ก.ย. 2563 504_18501_63
0901.504/ว 18319 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี 31 ส.ค. 2563 504_18319_63
0901.504/ว 14590 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน 17 ก.ค. 2563 504_14590_63
0901.504/ว 7495 อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 เม.ย. 2563 504_7495_63
0901.504/ว 6953 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 27 มี.ค. 2563 504_6953_63
0901.504/ว 4745 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 มี.ค. 2563

504_4745_63_1

504_4745_63_2

504_4745_63_3

504_4745_63_4

504_4745_63_5

0901.504/ว 4502 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 2 มี.ค. 2563 504_4502_63
0901.504/ว 4291 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  28 ก.พ. 2563

504_4291_28.2.63_1

504_4291_28.2.63_2

504_4291_28.2.63_3