ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

16 กันยายน 2562

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.504/20709 การกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 13 ก.ย. 2562 504_20709_62
0901.504/20053 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  6 ก.ย. 2562 504_20053_62
0901.504/19861 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 5 ก.ย. 2562 504_19861_62
0901.504/18564 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  22 ส.ค. 2562 504_18564_62
0901.504/18562 ขอยกเลิกการมอบอำนาจการบริหารงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 22 ส.ค. 2562 504_18562_62
0901.504/17532 การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  9 ส.ค. 2562 504_17532_62
0901.504/7559 อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS 2 เม.ย. 2562 504_7559_62
0901.504/6643 แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  25 มี.ค. 2562 504_6643_62
0901.504/931 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 15 ม.ค. 2562 504_931_62
0901.504/141 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  4 ม.ค. 2562

504_141_1_62

504_141_2_62

504_141_3_62