ฝ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียน

7 ธันวาคม 2561

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
0901.504/28701 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  4 ธ.ค. 2561 504_28701_61
 0901.504/24322 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)  11 ต.ค. 2561 504_24322_61
0901.504/23761 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  4 ต.ค. 2561 504_23761_61
 0901.504/22944 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมอุทย่านแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  27 ก.ย. 2561 504_22944_61
0901.504/22572 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  25 ก.ย. 2561 504_22572_61
 0901.504/21889 หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  18 ก.ย. 2561 504_21889_61
0901.504/20398 ขอส่งสำเนาใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  31 ส.ค. 2561 504_20398_61
 0901.504/20261 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  30 ส.ค. 2561 504_20261_61
0901.504/19254 ขอนำส่งรายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค  17 ส.ค. 2561 504_19254_61
 0901.504/11678 เอกสารรหัสงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  24 พ.ค. 2561 504_11678_61
0901.504/11389 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  22 พ.ค. 2561 504_11389_61
 0901.504/10210 ขอส่งรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2 เมษายน 2561)  8 พ.ค. 2561 504_10210_61
0901.504/8019 อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS  9 เม.ย. 2561 504_8019_61
 0901.504/6188 ขอส่งสำเนาใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  16 มี.ค. 2561 504_6188_61
0901.504/5465 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  9 มี.ค. 2561 504_5465_61