ฝ่ายการเงิน
หนังสือเวียน

25 สิงหาคม 2561

เลขที่ เรื่อง วันที่ Download
 0901.505/19760 ขอความร่วมมือในการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับโอนเงินของทางราชการ 23 ส.ค. 2561 505_19760_61
 0901.505/6150 ขอให้แจ้งข้อมูลหน่วยงานย่อยในสังกัดที่มีการรับชำระเงินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) และการรับชำระเงินด้วน QR Code 16 มี.ค. 2561 505_6150_61