ปรัชญาของส่วนการคลัง

“แม่นในระเบียบ ขั้นตอนเรียบง่าย ซื่อตรงฉับไว

บริการด้วยใจ โปร่งใสตรวจสอบได้ “